"Hoe meer kennis, des te beter het resultaat.”

Minister stelt invoering Omgevingswet uit

Door Minouche van de Ven

Op 1 april 2020 heeft de Minister voor Milieu en Wonen de Tweede Kamer bericht dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 wordt uitgesteld in verband met de veranderde realiteit als gevolg van het Coronavirus.

Lees meer

COVID19

Door Minouche van de Ven

Het is in deze tijd onmogelijk om persoonlijke besprekingen te voeren en bijeenkomsten te bezoeken. VDVS heeft haar kantoorlocatie gesloten voor bezoekers en volgt de aanwijzingen van de overheid en de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij is evenwel normaal bereikbaar via telefoon en communicatiemiddelen als e-mail en whatsapp. 

Lees meer

Staat de deur weer op een kier? 

Door Minouche van de Ven

Die boodschap lijkt te volgen uit de Afdelingsuitspraak van 4 maart 2020. In deze uitspraak gaat het over de stikstofdepositie van een nieuwe zogeheten overnachtingshaven voor de binnenscheepvaart in de Rijn bij Lobith. De haven zal in het Natura2000 gebied Rijntakken worden aangelegd

Lees meer

Hoge Raad bekrachtigt uitspraak Hof vordering Urgenda

Door Minouche van de Ven

Vlak voor de jaarwisseling, op 20 december 2019, heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Hof Den Haag bevestigd, waarbij de Staat kort gezegd wordt opgedragen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf Nederlandse bodem per eind 2020 met minstens 25% te verminderen ten opzichte van 1990. Deze uitspraak is eerder in dit blog besproken.

Lees meer

 Vervolg aanpak asbestverwijdering

Door Minouche van de Ven

Het Kabinet heeft op 14 oktober 2019 bekend gemaakt dat er nieuwe regels voor asbestverwijdering gaan gelden. Er komt geen verbod om asbesthoudende daken te verwijderen. Het blijft echter belangrijk om asbesthoudende daken vanwege gezondheidsrisico's te vervangen.

Lees meer

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt

Door Minouche van de Ven

Ofwel wat te doen met het stikstofprobleem? Sinds de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 20191 over de programmatische aanpak stikstofreductie lopen de gemoederen hoog op. Belangenorganisaties, politici en lokale bestuurders kunnen geen gemeenschappelijke grond vinden om tot oplossingen te komen van de problemen die na deze uitspraken zijn ontstaan.

Lees meer

Verzamelwet Brexit

Door Minouche van de Ven

In verband met de naderende uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU wordt in Nederland wetgeving voorbereid die rekening houdt met verschillende uittredingsscenario´s. Ook al heeft het Britse parlement op 14 maart 2019 voor een (beperkt) uitstel gestemd, de scenario´s van uittreding blijven onvoorspelbaar. Het wetsvoorstel (EK 35084) ligt op dit moment bij de Eerste Kamer en zal op 19 maart aanstaande plenair worden behandeld.

Lees meer

Urgenda arrest: Staat moet snel de handen uit de mouwen steken om klimaatdoelstelling te halen

Door Minouche van de Ven

Op 9 oktober 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de Staat heeft ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank van 24 juni 2015. Deze procedure is destijds gestart door de Stichting Urgenda. De Rechtbank oordeelde kort gezegd dat de Staat in 2020 een reductie van de CO2-emissie in Nederland moest bewerkstelligen van 25%. De Rechtbank was het eens met Urgenda dat de Staat te weinig doet om dit te bereiken en dat zijn beleid te kort schiet.

Lees meer

Avec ou sans gaz?

Door Minouche van de Ven

Bouwwerken mogen vanaf 1 juli 2018 niet meer op eerste verzoek door de netbeheerder aangesloten worden op het gastransportnet, voor zover het gaat om een verzoek om een kleinverbruikersaansluiting (tot ten hoogste 40 m3(n)/uur).

Lees meer

Wettelijke zorgplicht en asbesthoudende daken

Door Minouche van de Ven

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 23 mei 2018 een uitspraak gedaan over de toepassing van spoedeisende bestuursdwang in verband met het vrijkomen van asbestdeeltjes.

Lees meer

Gaswinning bij Wapse

Door Minouche van de Ven

In haar uitspraak van 7 maart 2018 heeft de Afdeling een oordeel gegeven over de omzetting van de proefboring naar gas in een reguliere gaswinningslocatie bij Wapse.

Lees meer

Algemene regels Activiteitenbesluit windturbines mogen worden gebruikt voor bepaling goed woon- en leefklimaat

Door Minouche van de Ven

De Afdeling oordeelde in haar uitspraak van 7 maart 2018 over de vervanging van 7 windturbines langs het Noordhollands kanaal in de kern Breezand.

Lees meer

Zorgvuldige dialoog met omgeving ruimtelijk relevant criterium

Door Minouche van de Ven

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een omgevingsvergunning vernietigd, die in afwijking van bestemmingsplan voor de bouw van een pluimveestal toestaat.

Lees meer

Snelle invoering rendementseisen kolencentrales niet proportioneel

Door Minouche van de Ven

De Afdeling Advisering van de Raad van State heeft op 2 november 2015 een advies uitgebracht over het ontwerp tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Lees meer

Eisen beroepschrift onder de Crisis en herstelwet

Door Minouche van de Ven

In de uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich onder meer uitgelaten over het standpunt van de Duitse gemeente Stadt Borkum.

Lees meer

Voormalige agrarische bedrijfswoningen moeten worden beoordeeld aan de hand van Europese luchtkwaliteitseisen

Door Minouche van de Ven

De Afdeling heeft op 4 februari 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of in een bestemmingsplan aan een plattelandswoning.

Lees meer

Duidelijkheid Ffw-ontheffingen windparken

Door Minouche van de Ven

De Afdeling heeft op 18 februari 2015 in hoger beroep uitspraak gedaan over een Flora en faunawet- (Ffw) ontheffing voor het Agro windpark in Moerdijk.

Lees meer

Besluit bodemenergiesystemen komt eraan

Door Minouche van de Ven

Het Besluiten bodemenergiesystemen zal naar verwachting op 1 juli 2013 in werking treden.

Lees meer

Advies Commissie mer reikwijdte en detail SWOL is beschikbaar

Door Minouche van de Ven

Op de website van de Commissie voor de milieueffectrapportage kan het advies worden gedownload dat op 30 oktober 2012 is uitgebracht.

Lees meer

Voornemen Structuurvisie Windenergie op Land (SWOL)

Door Minouche van de Ven

Momenteel ligt het voornemen van de regering ter visie om in een aantal gebieden grootschalige windparken op land (> 100 MW) te realiseren.

Lees meer
Nieuwsoverzicht