Besluit bodemenergiesystemen komt eraan

Door Minouch van de Ven

Het Besluiten bodemenergiesystemen zal naar verwachting op 1 juli 2013 in werking treden. Het Besluit bodemenergiesystemen komt voort uit de maatregelen die in 2010 in de Crisis- en herstelwet zijn genoemd ter stimulering van economische ontwikkelingen, waaronder duurzame energie-opwekking. De Crisis- en herstelwet, die onder andere voorziet in diverse regels ter bespoediging van projecten en stimulering van innovatie,  zou aanvankelijk gelden tot 1 januari 2014. Binnenkort zal deze wet voor onbepaalde tijd worden verlengd (zie TK 31 135). Het feit dat de inwerkingtreding van het Besluit bodemenergiesystemen het einde van de oorspronkelijke duur van de Crisis- en herstelwet  nadert, geeft aan dat het niet eenvoudig is om de ontwikkeling van bodemenergie door nieuwe regelgeving te versnellen. Maar nu gaat het er op korte termijn dan toch van komen, naar verwachting met ingang van 1 juli 2013. Op die datum worden vijf wettelijke regelingen door het besluit Bodemenergiesystemen gewijzigd, namelijk het Activiteitenbesluit, het Waterbesluit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit omgevingsrecht. Hiermee wordt beoogd de installatie in de bodem van open en gesloten systemen van warmte en koude-opslag (wko) aan een gelijkwaardige set algemene regels te onderwerpen. In principe volstaat een melding van de installatie. In aangewezen (stedelijke)  gebieden waar interferentie tussen koude- en warmtebronnen kan optreden die de energie-efficiency van een wko beïnvloedt, wordt de installatie van beide systemen, open en gesloten, onderworpen aan een vergunningplicht waarbij specifieke voorschriften kunnen worden gesteld aan de installatie en het in werking zijn daarvan. Dat geldt ook voor open of gesloten systemen boven 70kW, ongeacht of deze in een interferentiegebied worden aangelegd.