Privacyverklaring van VDVS

VDVS respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Er worden geen cookies opgeslagen. Persoonlijke informatie, uw IP-adres en/of informatie over uw browser worden niet opgeslagen.

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om via deze website informatie op te vragen, dan zullen uw gegevens (naam, (e-mail)adres en/of internetadres) worden gebruikt om te antwoorden. Ook in dat geval wordt uw privacy gerespecteerd. Uw gegevens worden niet opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden dan de beantwoording van uw verzoek.

Indien u gebruik maakt van links op deze website naar andere websites, draagt VDVS geen verantwoordelijkheid voor het gebruik en de registratie van uw persoonlijke gegevens door andere websites. De bovengenoemde waarborgen van VDVS zijn hierop niet van toepassing.

Indien u informatie op deze website deelt via sociale media, zoals onder meer Linkedin, Twitter en/of Facebook, draagt VDVS evenmin verantwoordelijkheid voor het zichtbaar zijn van uw persoonlijke informatie en de registratie van uw gegevens door sociale media. Het gebruik van sociale media is uitsluitend onderworpen aan de voorwaarden en (privacy) waarborgen van de betreffende sociale media websites.

VDVS verwerkt uitsluitend gegevens van haar cliënten ten behoeve van de behandeling van zaken die op verzoek van cliënten in behandeling worden genomen. Zij dient de identiteit van cliënten vooruitlopend op het in behandeling nemen van zaken op grond van de regels van de Nederlandse orde van Advocaten te controleren. Persoonlijke identiteitsdocumenten worden enkel gecontroleerd. Zij worden niet bewaard. Zaakgegevens, inclusief administratieve gegevens, worden minimaal zeven jaar bewaard na het afsluiten van het dossier.

VDVS heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van cliënten te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en is beveiligd opgeslagen.

Cliënten hebben het recht om hun opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verzoeken om deze te wissen. Het wissen van persoonsgegevens zal geen afbreuk mogen doen aan de verplichtingen van VDVS op grond van de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten.Indien er een geschil ontstaat over het opslaan van persoonsgegevens door VDVS, heeft een belanghebbende partij het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.