Algemene voorwaarden van VDVS Advocatuur

1. Reikwijdte
1. VDVS Advocatuur/Minouche van de Ven (hierna: VDVS) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van VDVS en opdrachten die aan haar worden verstrekt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
4. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van diegenen die voor VDVS werkzaam zijn of zijn geweest. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

2. Declaratie
1. Werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd met een betalingstermijn van vijftien dagen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling kan na 30 dagen wettelijke rente in rekening worden gebracht.
2. Tarieven kunnen, behoudens andersluidende afspraken, met ingang van 1 januari jaarlijks worden aangepast.

3. Beperking aansprakelijkheid
1. Indien zich bij de uitoefening van haar werkzaamheden onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waartoe de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VDVS aanspraak geeft, te vermeerderen met het eigen risico dat VDVS in dat verband draagt.

4. Geschillen
1. Op de rechtsverhoudingen tussen VDVS en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechtbank.
3. VDVS beschikt over een klachtenregeling, die openbaar gemaakt is op haar website. Cliënten kunnen geschillen over de behandeling van hun zaak aan de klachtenbehandelaar van VDVS voorleggen. De klachtenbehandelaar zal op basis van zijn beoordeling overeenkomstig de klachtenregeling trachten het geschil te beslechten.
4. Deze voorwaarden zijn beschikbaar zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. In geval van een geschil over de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse taal bindend zijn.