Advies Commissie mer reikwijdte en detail SWOL is beschikbaar

Door Minouch van de Ven

Op de website van de Commissie voor de milieueffectrapportage kan het advies worden gedownload dat op 30 oktober 2012 is uitgebracht in verband met het in voorbereiding zijnde MER voor de Structuurvisie Windenergie op land. De Commissie geeft in dit advies aan welke informatie het MER moet bevatten. Het MER dient voor de vaststelling van deze structuurvisie, waarin gebieden worden aangewezen voor grootschalige windenergieprojecten. Het advies vindt u hier: http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2636.