Voornemen Structuurvisie Windenergie op Land (SWOL)

Door Minouch van de Ven

Momenteel ligt het voornemen van de regering ter visie om in een aantal gebieden grootschalige windparken op land (> 100 MW) te realiseren. Er worden diverse gebieden genoemd, met name in Groningen, Drenthe, Flevoland, het IJsselmeer en Markermeer, de Kop van Noord-Holland, de Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland en West Brabant. De keuze voor concrete gebieden zal neergelegd worden in de Structuurvisie Windenergie op Land (SWOL) en moet een bijdrage leveren aan de realisatie van 6000 MW windenergie op land in 2020. Met de Structuurvisie Windenergie op Land wil de regering aan burgers en marktpartijen duidelijkheid geven welke gebieden voor grootschalige windenergie in aanmerking komen. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij provinciaal en gemeentelijk beleid. Ten behoeve van deze structuurvisie wordt eerst een zogenaamd planMER opgesteld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (R&D) dient als richtsnoer voor de inhoud van dit MER. Tot en met 12 oktober 2012 kan iedereen een zienswijze indienen. Het voornemen, de notitie R&D en het zienswijzeformulier zijn te vinden op: http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/windenergie_op_land__2012_.aspx#alinea7