“VDVS is gespecialiseerd in het bestuursrecht en samenhangende rechtsgebieden.”

ACTUEEL

Breaky breaky in het omgevingsrecht

Door Minouche van de Ven

Op 3 februari 2021 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State weer eens over de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting van een zendamateur die een hoge zendmast bij zijn woning wilde plaatsen. Zulke zaken komen zo nu en dan bij de Afdeling en zijn altijd interessant, omdat de inbreuk van het omgevingsrecht op artikel 10 van het Europese Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (verder: EVRM) wordt afgewogen tegen de belangen die in het omgevingsrecht betrokken zijn. 

Lees meer

Specialisme

De behandeling van zaken omvat de rechtsverhouding tussen overheden enerzijds en (rechts)personen anderzijds, inclusief samenwerkings- overeenkomsten tussen zulke partijen. De praktijk omvat met name zaken op het gebied van:

  • projectontwikkeling, zowel in (woning)bouw- als de nutssector (waterzuivering, energie, telecommunicatie en infrastructuur);
  • vergunningverlening aan diverse bedrijven, waaronder (chemische) industrie, nuts- en kabelbedrijven, winkelruimte- en woningbouwontwikkelaars;
  • publiek-private samenwerking tussen diverse marktpartijen en overheden;
  • advisering aan bedrijven, veelal op het gebied van natuur- en milieurecht (externe veiligheid, geluid, lozingen, natuurbescherming) en ruimtelijke ordening;
  • het voeren van procedures zowel bij de bestuursrechter als de civiele rechter.

VDVS huldigt het principe dat hoogstaande advocatuur zowel diepgang als snelheid vereist. De combinatie van adviseren en procederen is daarvoor onmisbaar
Het kantoor heeft een samenwerkingsverband met meerdere advocaten die op hetzelfde terrein werkzaam zijn om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. VDVS beschikt niet over een stichting derdengelden en kan dus geen gelden van derden ontvangen.