“VDVS is gespecialiseerd in het bestuursrecht en samenhangende rechtsgebieden.”

ACTUEEL

De Europese Natuurherstelwet

Door Minouche van de Ven

Het Europees Parlement heeft woensdag 12 juli 2023 het voorstel voor de Europese Natuurherstelwet aangenomen. De Natuurherstelwet is de korte benaming van de voorgestelde Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel (2022/0195(COD)). De uitslag van de stemming werd in het parlement met luid gejuich ontvangen. Het bleef spannend tot het laatste moment of het voorstel, dat vooruitlopend op de stemming al was afgezwakt, het zou halen. Dat is dus het geval. 

Lees meer

Specialisme

De behandeling van zaken omvat de rechtsverhouding tussen overheden enerzijds en (rechts)personen anderzijds, inclusief samenwerkings- overeenkomsten tussen zulke partijen. De praktijk omvat met name zaken op het gebied van:

  • projectontwikkeling, zowel in (woning)bouw- als de nutssector (waterzuivering, energie, telecommunicatie en infrastructuur);
  • vergunningverlening aan diverse bedrijven, waaronder (chemische) industrie, nuts- en kabelbedrijven, winkelruimte- en woningbouwontwikkelaars;
  • publiek-private samenwerking tussen diverse marktpartijen en overheden;
  • advisering aan bedrijven, veelal op het gebied van natuur- en milieurecht (externe veiligheid, geluid, lozingen, natuurbescherming) en ruimtelijke ordening;
  • het voeren van procedures zowel bij de bestuursrechter als de civiele rechter.

VDVS huldigt het principe dat hoogstaande advocatuur zowel diepgang als snelheid vereist. De combinatie van adviseren en procederen is daarvoor onmisbaar
Het kantoor heeft een samenwerkingsverband met meerdere advocaten die op hetzelfde terrein werkzaam zijn om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. VDVS beschikt niet over een stichting derdengelden en kan dus geen gelden van derden ontvangen.